مرور برچسب

صابئین

پیوند نمادهای خوزستان با جواهری که ملی شد

صنایع دستی خاص شهر اهواز مینای صبی است مینایی که با هنر اصفهانی ها تفاوت دارد و در آن از نمادهای خوزستان استفاده می شود همین خاص بودن موجب شد تا شهر اهواز در پیوند با این هنر ملی شود.