مرور برچسب

صادرات بنزین

روابط اقتصادی تهران و دمشق یک بازی برد-برد است

پدیدار با اشاره به کمبود بنزین در سوریه گفت: با توجه به تولید زیاد بنزین در ایران، می توانیم مازاد بنزین خود را به این کشور صادر کنیم و از این طریق منابع مالی جدیدی به دست بیاوریم.