مرور برچسب

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

نرخ غذای دانشجویی از اول مهرماه تغییر می کند

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: قیمت غذای دانشجویی مهرماه تغییر خواهد کرد و جلسه هیات امنای صندوق ۱۶ شهریورماه برگزار شده و دراین جلسه قیمت غذا برای مهرماه نهایی می شود.

نرخ غذای دانشجویی از اول مهرماه تغییر می کند

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: قیمت غذای دانشجویی مهرماه تغییر خواهد کرد و جلسه هیات امنای صندوق ۱۶ شهریورماه برگزار شده و دراین جلسه قیمت غذا برای مهرماه نهایی می شود.