مرور برچسب

صندوق رفاه دانشجویان

۲ قانون جدید برای رشته های علوم پزشکی

در هفته گذشته ابلاغ ماده واحده افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان دندانپزشکی و اعلام رشته های خاص برای متقاضیان تحصیل با هزینه شخصی در خارج از کشور از مهمترین اخبار آموزش عالی بود.