مرور برچسب

عدالت آموزشی

ارتقا کیفیت آموزشی در مناطق عشایر نشین

معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا علاوه بر اجرای تمام و کمال عدالت آموزشی، ارتقا کیفیت آموزشی در مناطق عشایر نشین پیاده سازی شود.

روحیه جهادی در تحقق عدالت آموزشی اثرگذار است

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: در جلسه فعالان عدالت آموزشی این مسئله مطرح شد که شاید بخشنامه‌ها چندان اثرگذار نباشد ولی روحیه جهادی حاکم بر فضای عدالت خواه ، می‌تواند راهگشا باشد.