مرور برچسب

علی امام

امکان تکمیل خطوط ۶ و۷ تا پایان سال ۱۴۰۱

علی امام گفت: اگر طی دو سال بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه به شبکه متروی تهران تزریق شود، امکان تکمیل ۳۶ ایستگاه برای بهره برداری اولیه آنها تا پایان سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.