مرور برچسب

علی اکبر خدایی

تمام میگوی پرورشی با برند ایران صادر می شود

دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با بیان اینکه تمام میگوی کشور با برند ایران صادر می شود، گفت: عمان امکان صادرات میگو به هیچ کجا را ندارد چرا که اصلا میگوی پرورشی تولید نمی کند.

تمام میگوی پرورشی با برند ایران صادر می شود

دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با بیان اینکه تمام میگوی کشور با برند ایران صادر می شود، گفت: عمان امکان صادرات میگو به هیچ کجا را ندارد چرا که اصلا میگوی پرورشی تولید نمی کند.