مرور برچسب

مریم کاظم زاده

روایت اولین عکاس جنگیِ زن از اول مهر ۵۹/با شرط وارد اتاق جنگ شدم

با شرط وارد اتاق جنگ شدم که نه سوالی کنم و نه عکسی بگیرم. قرار بود تمام تصمیمات در این اتاق گرفته شود. قبول کردم. در باز شد و همراه مرتضی رضایی فرمانده سپاه و اصغر وصالی وارد سالن مقر سپاه پاسداران کرمانشاه شدیم.