مرور برچسب

مسئول نمایندگی ولی فقیه

تکلیف مردم در انتخابات

مردم خوب کشورمان باور دارند، انتخاب اصلح یعنی انتخاب فردی که کاردان، کارآمد، باتقوا، دشمن شناس، استکبارستیز و مدافع حقوق مظلومان و محرومان است.

تکلیف مردم در قبال مسئولین

وقتی مردم و مسئولین حقوق یکدیگر را رعایت کردند و در مسیر دینداری یکدیگر گام برداشتند و معنویت در جامعه رشد کرد، برکات الهی از زمین آسمان بر این جامعه سرازیر می شود.