مرور برچسب

مستاجر

ایندفعه نتونست جلوی این رو بگیره دهقان تا آخر عمر و ی زندگی سه که هیچ و…

? ایندفعه نتونست جلوی این رو بگیره دهقان تا آخر عمر و ی زندگی سه که هیچ وقت سراغت نرفتیم... . . ‏زمان ما نبود همه چیز بود برا شدن نیاز نبود آدم گولاخ باشی کارهای محیرالعقول انجام بدی با یه تیکه و یه میشد قهرمان یک شد…