مرور برچسب

مستکبران

تکلیف مردم در قبال مسئولین

وقتی مردم و مسئولین حقوق یکدیگر را رعایت کردند و در مسیر دینداری یکدیگر گام برداشتند و معنویت در جامعه رشد کرد، برکات الهی از زمین آسمان بر این جامعه سرازیر می شود.