مرور برچسب

مسجدسلیمان

نقش دولت در مدیریت پتروشیمی مسجد سلیمان چیست؟

در حالی که دولت در پتروشیمی مسجد سلیمان سهم ۶۶ و نیم درصدی دارد اما مدیر عامل این مجموعه توسط بخش خصوصی تعیین شده است که به نظر می رسد نقش دولت در مدیریت مسجد سلیمان مغفول مانده است.

نقش دولت در مدیریت پتروشیمی مسجد سلیمان چیست؟

در حالی که دولت در پتروشیمی مسجد سلیمان سهم ۶۶ و نیم درصدی دارد اما مدیر عامل این مجموعه توسط بخش خصوصی تعیین شده است که به نظر می رسد نقش دولت در مدیریت مسجد سلیمان مغفول مانده است.