مرور برچسب

مسعود خوانساری

۷ پیامد درج قیمت تولیدکننده روی کالا

رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نسبت به بروز ۷ پیامد برای واحدهای تولیدی به دلیل درج قیمت تولیدکننده روی کالا، هشدار داد.