مرور برچسب

مسکن ملی برای رانندگان

فرصت مجدد برای ثبت نام در طرح مسکن ملی

معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: برای متقاضیان مسکن ملی که پیش از این شهر مورد نظر خود را اشتباه انتخاب کردند، فرصت مجدد ثبت نام در نظر گرفته شده است.