مرور برچسب

مشاور مقام معظم رهبری

حفظ موجودیت رژیم جعلی صهیونیستی، اصل ثابت اروپا‌ و آمریکاست/ ایران نه قابل براندازی است و نه تسلیم…

مشاور فرمانده معظم کل قوا گفت: آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها همواره اصل ثابتی در سیاست خارجی خود داشتند و آن هم حفظ موجودیت این رژیم جعلی صهیونیستی در منطقه خاورمیانه است.