مرور برچسب

مشاور

ابوحمزه؛ فرمانده روز‌های سخت

تقوا، اخلاص، عمل خالصانه و مدیریت سردار «ابوحمزه» به گونه‌ای بود که از وی به‌عنوان فرمانده روز‌های سخت و مرد بحران نام برده می‌شد.

فرمانده روز‌های سخت

تقوا، اخلاص، عمل خالصانه و مدیریت سردار «ابوحمزه» به گونه‌ای بود که از وی به‌عنوان فرمانده روز‌های سخت و مرد بحران نام برده می‌شد.