مرور برچسب

مشاور

واکنش پزشکیان به ترک برنامه توسط مشاورش

مسعود پزشکیان در واکنش به رفتار مشاور خود در میزگرد فرهنگی گفت: من نمیگویم کار کارشناس درست بوده یا مشاور خود، بلکه اگر با هم اختلاف داریم نباید پشت تریبون بگوییم.