مرور برچسب

هلدینگ خلیج فارس

زوایای پنهان پتروشیمی گیت که به آن رسیدگی نشد

عبدالعلی علی عسکری در بازدید خود از غرفه بازرگانی پتروشیمی در نمایشگاه ایران پلاست، جویای طلب یک میلیارد و یکصد میلیون دلاری این هلدینگ براساس رأی اخیر دادگاه مفاسد اقتصادی بوده است.

زوایای پنهان پتروشیمی گیت که به آن رسیدگی نشد

عبدالعلی علی عسکری در بازدید خود از غرفه بازرگانی پتروشیمی در نمایشگاه ایران پلاست، جویای طلب یک میلیارد و یکصد میلیون دلاری این هلدینگ براساس رأی اخیر دادگاه مفاسد اقتصادی بوده است.