مرور برچسب

همایون حائری

نیمی از مصرف برق ادارات قابل مدیریت است

یک مقام مسئول گفت: سهم مصارف سرمایشی از پیک شبکه غیرمنطقی و حدود ۲۷ هزار مگاوات بوده که ۵ تا ۶ هزارمگاوات از این میزان مصرف به بخش دولتی اختصاص دارد و تا ۵۰ درصد آن قابل مدیریت است.