مرور برچسب

هوای سالم

هوای تهران سالم است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هوای تهران با شاخص ۸۵ در محدوده قابل قبول قرار دارد.

هوای تهران سالم است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هوای تهران با شاخص ۸۵ در محدوده قابل قبول قرار دارد.