مرور برچسب

ورزش رزمی

چرا رقبای علی‌اکبری انصراف می‌دهند؟

انصراف رقبای رزمی کار حرفه ای کشورمان با یکی از سازمان های برگزار کننده مبارزات حرفه ای به چالشی جدی برخورده و همین موضوع روی انتخاب رقبا و انصراف آنها تاثیر گذاشته است.