مرور برچسب

وزرای پیشنهادی

اصلاح سهمیه بندی پذیرش دانشجو/توسعه اخلاق پزشکی

«حکمرانی پاسخگو» رویکرد بنیادین برنامه وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در این زمینه اهداف تحولی را برای نظام آموزش و پژوهش پزشکی در نظر گرفته است.

اصلاح سهمیه بندی پذیرش دانشجو/توسعه اخلاق پزشکی

«حکمرانی پاسخگو» رویکرد بنیادین برنامه وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در این زمینه اهداف تحولی را برای نظام آموزش و پژوهش پزشکی در نظر گرفته است.

اصلاح سهمیه بندی پذیرش دانشجو/توسعه اخلاق پزشکی

«حکمرانی پاسخگو» رویکرد بنیادین برنامه وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در این زمینه اهداف تحولی را برای نظام آموزش و پژوهش پزشکی در نظر گرفته است.