مرور برچسب

وزیر

کارتون کنایه آمیز برای وزیر قطع ارتباطات!

هادی حیدری، کارتونیست معروف همزمان با سخنان وزیر ارتباطات درباره اینترنت کارتون زیر را بازنشر کرده است. هادی حیدری، کارتونیست معروف همزمان با سخنان وزیر ارتباطات درباره اینترنت کارتون زیر را بازنشر کرده است.