مرور برچسب

ونزوئلا

واکاوی سفر مادورو به تهران

سفر رئیس جمهور ونزوئلا به ایران در مقطع بسیار حساسی انجام شد زیرا آمریکا به دنبال تحرکاتی برای کشاندن این کشور به سوی واشنگتن و خارج کردن آن از جبهه بازدارندگی بود.

واکاوی سفر مادورو به تهران

سفر رئیس جمهور ونزوئلا به ایران در مقطع بسیار حساسی انجام شد زیرا آمریکا به دنبال تحرکاتی برای کشاندن این کشور به سوی واشنگتن و خارج کردن آن از جبهه بازدارندگی بود.