مرور برچسب

ویروس انگلیسی

خباثت رسانه‌ای BBC فارسی

تلویزیون BBC فارسی که از اسفند 1398، در گزارش‌های خود، بدون هیچ دلیل و مدرکی، ایران و هواپیمایی ماهان را عامل شیوع ویروس کرونا در خاورمیانه و حتی جهان معرفی می‌کرد، اینبار و در ماجرای شیوع ویروس انگلیسی، که تمام دنیا در مورد اینکه انگلیس…