مرور برچسب

گردشگری کشاورزی

نفس قطارهای گردشگری به شماره می افتد

قطارهای گردشگری که قرار بود میراث صنعتی راه آهن را زنده نگه دارند،موجب توسعه گردشگری در مناطق کمتر شناخته شده باشند و مسافران قطارها را با جاذبه های مسیر آشنا کنند،درحال از نفس افتادن هستند.