مرور برچسب

گرمابه

Location : Historic Shahzadeha Bathhouse , By : Describtion : Use The Hash…

??? ? Location : Historic Shahzadeha Bathhouse , ? By : @SepehrMamdooh Describtion : Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : گرمابه شاهزاده ها ، . حمام شاهزاده مربوط به اواخر دوره صفوی است و در اصفهان، خیابان مسجد…