مرور برچسب

یاسر احمدوند

ازدواج و تشکیل خانواده یک وظیفه است

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی ازدواج و تشکیل خانواده فارغ از توانایی مالی یک وظیفه است؛ امروز متاسفانه تصور می شود که رزاق ما هستیم نه خداوند این نگاه اشتباه است.