مرور برچسب

یونسکو

تصویب قطعنامه استرداد اموال فرهنگی به مبدأ

قطعنامه استرداد اموال فرهنگی به مبدا تصویب شد. نکته منفی آن، عطف به ما سبق نشدن قطعنامه است. نماینده ایران در سازمان ملل خواست آثار تاریخی کشورها که در گذشته منتقل شده اند نیز مشمول آن شود.