مرور برچسب

5 آذر

«بسیج» در وصف فرمانده معظم کل قوا

امام خامنه‌ای درباره بسیج فرموده‌اند: «بسیج، عبارت است از مجموعه‌ای که در آن، پاکترین انسان‌ها، فداکارترین و آماده‌به‌کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای به کمال رساندن و به خوشبختی نائل کردنِ این کشور، جمع شده‌اند».

۲۰ جمله از فرمانده معظم کل قوا درباره «بسیج»

امام خامنه‌ای درباره بسیج فرموده‌اند: «بسیج، عبارت است از مجموعه‌ای که در آن، پاکترین انسان‌ها، فداکارترین و آماده‌به‌کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای به کمال رساندن و به خوشبختی نائل کردنِ این کشور، جمع شده‌اند».