مرور رده

اخبار علمی و دانشگاهی

کامپیوتر شریف پر متفاضی ترین رشته کنکور شد

رئیس دانشگاه شریف گفت: در حوزه مسکن نخبگان اقدامات خوبی را شروع کردیم و امیدواریم با همکاری بنیاد ملی نخبگان اولین مجتمع استاد-نخبه را در منطقه وردآورد تهران در منطقه ۲۲ ایجاد کنیم.