مرور برچسب

ریزگردهای شمال

خطر؛ ریزگردها در شمال

زندگی بیش از 7میلیون و500هزار حاشیه نشین خزر به‌ همراه‌مشاغل کشاورزی و دامپروری آنها با افزایش نقاط بیابانی از جمله خلیج گرگان و گردوغبارهای‌ خارجی در معرض خطر است .