مرور برچسب

ساخت اتوبوس

ساخت اتوبوس با موتور ایرانی

محمدی گفت: در شرایط تحریمی به جای اینکه نگران وارد نشدن قطعات باشیم با اتکا به ساخت داخل و کار جهادی توانستیم موتور اتوبوس را داخلی سازی کنیم.