مرور برچسب

شفق قطبی

شفق قطبی در روسیه

شفق قطبی شمالی تنها در هشت کشور قابل مشاهده است، روسیه مرز طولانی‌تری با دایره قطبی دارد و این یعنی نقاط مختلفی در این کشور وجود دارند که می توان مشاهده این پدیده را در آنها تجربه کرد.