مرور برچسب

شهریار افندی زاده

تردد ۴۱۳ هزار مسافر نوروزی از فرودگاه امام

معاون حمل و نقل وزارت راه گفت: طبق آمار فرودگاه امام که بیشترین پروازهای بین المللی را دارد بیش از ۴۱۳ هزار مسافر تا ۱۳ فروردین جا به جا شدند که نسبت به مدت مشابه ۲۵۴ درصد رشد داشت.

تردد ۴۱۳ هزار مسافر نوروزی از فرودگاه امام

معاون حمل و نقل وزارت راه گفت: طبق آمار فرودگاه امام که بیشترین پروازهای بین المللی را دارد بیش از ۴۱۳ هزار مسافر تا ۱۳ فروردین جا به جا شدند که نسبت به مدت مشابه ۲۵۴ درصد رشد داشت.