مرور برچسب

شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

عملکرد ضعیف مناطق آزاد در صادرات

عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری گفت: عملکرد مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی ۱۰ و صادرات زیر یک درصد بوده است.