مرور برچسب

صندوق پروژه

بودجه عمرانی جوابگوی طرح های توسعه ای نیست

در حالی که کمیسیون تلفیق بودجه، وزارت صمت را مکلف به تأسیس صندوق های سهامی عام برای عرضه معادن کرده، کارشناسان معتقدند جای چنین الزامی برای پروژه های عمرانی از سوی وزارت راه خالی است.

بودجه عمرانی جوابگوی طرح های توسعه ای نیست

در حالی که کمیسیون تلفیق بودجه، وزارت صمت را مکلف به تأسیس صندوق های سهامی عام برای عرضه معادن کرده، کارشناسان معتقدند جای چنین الزامی برای پروژه های عمرانی از سوی وزارت راه خالی است.