مرور برچسب

صنعت و معدن

حمایت از بنگاه‌های تولیدی

شورای پول و اعتبار امروز چهار مصوبه در خصوص حمایت از بنگاه‌های تولیدی، منابع مالی صنعت و معدن و مسکن، اشتغالزایی روستاییان و نخبگان داشت.