مرور برچسب

عباس خواجه اورسجی

مجمع فدراسیون کبدی برگزار شد

مجمع فدراسیون کبدی با حضور معاون وزیر ورزش برگزار شد و طی آن رئیس فدراسیون گزارشی از اتفاقات و رویدادهای این فدراسیون را ارائه کرد.