مرور برچسب

عبدالحمید احمدی

ضرورت تشکیل شورای حل اختلافات ورزشی در کشور

در نشست رئیس انجمن نویسندگان،خبرنگاران و عکاسان ورزشی با سرپرست انجمن حقوق ورزشی، ضمن عقد تفاهمنامه همکاری، بر ضرورت تشکیل «شورای حل اختلافات ورزشی» در کشور تاکید شد.

ضرورت تشکیل شورای حل اختلافات ورزشی در کشور

در نشست رئیس انجمن نویسندگان،خبرنگاران و عکاسان ورزشی با سرپرست انجمن حقوق ورزشی، ضمن عقد تفاهمنام همکاری، بر ضرورت تشکیل «شورای حل اختلافات ورزشی» در کشور تاکید شد.