مرور برچسب

Anzali

آنان صبح تا شام بر زمین می کارند با برداشت می کنند با می فروشند اما برای امو…

?????? آنان صبح تا شام بر زمین می کارند با برداشت می کنند با می فروشند اما برای امورات زندگی دلارها هزینه می کنند و رنج می برند راستی تمامی حاصل دسترنج شان چند می ارزد ؟ . آبکنار ؛ ، . ? By @rowshan_hedayat Abkenar , , , ??…