مرور برچسب

CaspianSea

اصلِ ماجرا بعد از وارد شدن رییس جمهور به کشور قزاقستان بیشتر صفحات مجازی با هشتگ…

اصلِ ماجرا? بعد از وارد شدن رییس جمهور به کشور قزاقستان بیشتر صفحات مجازی با هشتگ و با عصبانیت از اینکه سهم ایران در دریای کاسپین به ۲ درصد رسید و ... به بازار شایعات دامن زدند اما بهتر نیست بجای دامن زدن به شایعات کمی واقع بین باشیم و…