مرور برچسب

Chabahar

. امروزتون عالی دلتون آفتابی قدمهاتون سبز و استوار حالتون خوب زندگیتون گرم وجو…

?????? . امروزتون عالی دلتون آفتابی قدمهاتون سبز و استوار حالتون خوب زندگیتون گرم وجودتون سلامت و روزهای عمرتون پراز اتفاقات قشنگ وبه یاد ماندنی شنبه تون به خیر و خوشی برِیس ؛ ؛ ? By @Isaacdidevar Bris ; ; va Balouchestan ; ?…