مرور برچسب

Chalus

حيفِ تقويم است ، يك پاييز ديگر را هم ورق بخورد و  هيچ تاريخى را به اسم خودمان …

?????? حيفِ تقويم است ، يك پاييز ديگر را هم ورق بخورد و  هيچ تاريخى را به اسم خودمان ثبت نكرده باشيم! فكرش را بكن... سالها بعد  و پاييز هايى كه برگ برگ پرُ ميشود از دوست داشتنمان! مرداب هسل ؛ ؛ . ? By @Katrinkamali Hasal Marsh , ,…