مرور برچسب

family

⁦⁩⁦⁩⁦⁩ اگر طبیعت رو ؛ اگر آسمون شب رو ، اگر فرهنگ و تاریخ و کشورت رو دوس داری من…

⁦??⁩⁦??⁩⁦??⁩ اگر طبیعت رو ؛ اگر آسمون شب رو ، اگر فرهنگ و تاریخ و کشورت رو دوس داری منتظر کسی نباش ؛ احترام رو از خودت شروع کن و نزار از بین بره یه شب تو این سیاه چادرها حاضری تا صبح سر کنی ؟? . سیاه چادرهای عشایر فیروزآباد ؛ . . ? By…