مرور برچسب

Gilwn

‌ طبیعت پاییزی دیلمان ، گیلان ‌ پاییز کوچک من دنیای سازش همه ی رنگ‌هاست با یک د…

‌ طبیعت پاییزی دیلمان ، گیلان ‌ پاییز کوچک من دنیای سازش همه ی رنگ‌هاست با یک دیگر تا من نگاه شیفته‌ام را در خوش‌ترین زمینه به گردش برم و از درخت‌هاي‌ باغ بپرسم خواب کدام رنگ یا بی‌رنگی را می بینند در طیف عارفانه پاییز؟ ‌ ‌ ? By…