مرور برچسب

Hormozgan

Location , Photo By Describtion : Souragh Is Kind of bread That Baked By…

??? ? Location , ? Photo By @FocousPoint2011 Describtion : Souragh Is Kind of bread That Baked By Hormoz Women Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : بانوی هرمزی در حال پخت نان ، هرمزگان نان محلی سوراق که در پخت آن…

Location : Sunset In , , By : Describtion : Use The Hashtag To Be Featu…

??? ? Location : Sunset In , , ? By : @amirzabihipoor Describtion : Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : شاخاب پارس ، هرمزگان برای فرستادن عکساتون از هشتگ استفاده کنید. . . @SepehrHjoo - ادمین منبع

Location : Larak Island , , Photo By Use The Hashtag To Be Featured توضیح…

??? ? Location : Larak Island , , ?Photo By @Pooyan_Shadabpoor Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : جزیره لارک ، . فیتوپلانکتون‌ها (Phytoplankton) دسته‌ای از پلانکتونها هستند که قادر به خودپروردگیمیباشند. اغلب این…

Location : Parsian Bouchir waterfall and spring , , Photo By : Unknown Ta…

??? ? Location : Parsian Bouchir waterfall and spring , , ? Photo By : Unknown Tanx To @Tishineh Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : آبشار و چشمه بوچیر ، پارسیان ، برای فرستادن عکساتون از هشتگ استفاده کنید.…