مرور برچسب

Khamir

چه تو شرجی چه تو گرما چه تو کشتی چه تو دریا  دلمو سیتو هلاکه ، آی ذلیخا ، آی ذل…

?????? چه تو شرجی چه تو گرما چه تو کشتی چه تو دریا  دلمو سیتو هلاکه ، آی ذلیخا ، آی ذلیخا . نمیدونم چه ربطی داشت ولی یاد ذلیخا افتادم? یاد هرکی افتادی که باش اینجا میچسبه تگش کن? . تنگه دریخا ؛ ؛ . ? By @hadi.mohammadi.mazrae Tanx To…