مرور برچسب

Kordestan

در اواخر دهه شصت خورشیدی بعد از پایان جنگ ایران وعراق زمانیکه برای عکاسی کتاب …

?????? در اواخر دهه شصت خورشیدی بعد از پایان جنگ ایران وعراق زمانیکه برای عکاسی کتاب جامع کردستان به منطقه سرشیو ازتوابع شهرستان مرزی بانه رفته بودم این اسلاید را بادوربین هاسلبلاد گرفتم،امید داشتم بعد از چاپ برایشان ببرم اماسال…