مرور برچسب

Natanz

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از…

?????? سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت ( حضرت حافظ) . روستای تاریخی ابیانه ؛ ? By @AmirRokney Abyaneh Historical Village , , ?…