مرور برچسب

Orion

دنباله دار ویرتان در این عکس طلوع صورت فلکی شکارچی بر روی صخره های سواحل و در …

?????? دنباله دار ویرتان در این عکس طلوع صورت فلکی شکارچی بر روی صخره های سواحل و در ادامه آن صورت فلکی پروین و کهکشان آندرومدا را می بینید. همچنین دنباله دار ویرتانن بالای سر دوست من و روبروی جبار قابل مشاهده است. تمامی این صخره های…